Strona główna: NGOPL / DZIAŁY  

DZIAŁY - ПІДРОЗДІЛИ


Dział strukturalny Aratta-EKO
 • Działania skierowane na ulepszenie sytuacji ekologicznej w Nowowołyńsku po zamknięciu kopalń.
 • Informowanie mieszkańców o stanie ekologicznym miasta.
 • Organizacja sadzenia nowych drzew i sprzątania miasta i terenów sąsiadujących.
 • Ochrona i odnowienie ekosystemów rzek i jezior nadbużańskich.
 • Współpraca z innymi stowarzyszeniami ekologicznymi.
 • Angażowanie środków europejskich i światowych funduszy pomocowych dla ulepszenie sytuacji ekologicznej miasta.
 • Promocja zdrowego trybu życia.
 • Przeciwdziałanie szkodliwym nawykom wśród młodzieży.
Dział strukturalny Aratta-EURO
 • Wsparcie i promocja integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO.
 • Współpraca na zasadnie spójności interesów z organizacjami pozarządowymi innych krajów.
 • Organizacja wspólnych imprez integracyjnych, promowanie dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Ukrainą i Polską.
 • Tworzenie projektów i pozyskiwanie środków z funduszy unijnych.
 • Integracja obszarów wiejskich, promowanie zrównoważonego i stałego rozwoju kraju.
Dzial strykturalny Aratta-JURIS
 • Nieodpłatne prawne konsultacje dla mieszkańców, pomoc w egzekwowaniu praw.
 • Podwyższenie poziomu wiedzy prawniczej wśród mieszkańców.
 • Organizacja seminariów i wykładów prawniczych.
 • Współpraca ze szkołami w dziedzinie edukacji prawnej.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w sferze ochrony praw obywateli.
 • Promocja praworządności, wsparcie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.
 • Współpraca w organami państwowymi i samorządem terytorialnym.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
 • Zapewnienie mieszkańcom informacji, porady, pomocy i odpowiedzi na pytania, dotyczące instytucji Unii Europejskiej, jej ustawodawstwa, polityk, programów pomocowych oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie z unijnych funduszy
 • Wspieranie i inspirowanie lokalnych i regionalnych debat na temat Unii Europejskiej i jej polityk
 • Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych publikowanych przez instytucje europejskie
 • Przekazywanie Urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej oraz instytucjom Unii Europejskiej odpowiedniej informacji zwrotnej w postaci pytań, opinii i sugestii, formułowanych przez mieszkańców regionu, korzystających z usług punktu informacyjnego Europe Direct
 • Współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi na rzecz informowania społeczeństwa o Unii Europejskiej, działającymi na szczeblu regionalnym, narodowym oraz unijnym.
Centrum Rozwoju Edukacji Europejskiej
 • Udzielanie konsultacji młodzieży ukraińskiej w sprawie wyjazdu na studia za granicę
 • Wsparcie dwustronnych stosunków Polsko-Ukraińskich w sferze edukacji i szkolnictwa
 • Prowadzenie bazy danych polskich szkół wyższych, zawieranie porozumień w sprawie przyjęcia na studia obywateli Ukrainy
 • Promocja europejskich szkół wyższych na Ukrainie
 • Pośrednictwo w procesie rekrutacji. Załatwianie dokumentacji towarzyszącej.


 
   DZIAŁALNOŚĆ
   DZIAŁY
   HISTORIA
   KONTAKT
   PLANY
   WSPÓŁPRACA
   ZARZĄD
   ZESPÓŁ
 
Copyright ©2009 by D@nussik & Aratta
Kreator Stron www